V5400

V5400

$198.50

Varsity Dummy 54″ x 15″ Diameter, Molded Bottom

SKU:

V5400

Weight:

lbs
White Checkmark

5 YEAR WARRANTY