VFB00

VFB00

$408.30

Varsity Full Body Dummy 54″ x 15″ Diameter, Molded Bottom

SKU:

VFB00

Weight:

lbs
White Checkmark

5 YEAR WARRANTY